فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر تقی پور

مدیر گروه فیزیوتراپی

دکتر محمد تقی پور

دکترای تخصصی فیزیوتراپی ( دانشیار دانشگاه )

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194961
تلفن داخلی 134
فکس 01132194945
پست الکترونیکی taghipourm@yahoo.com