فهرست

مدیر گروه

مدیر گروه فیزیوتراپی

دکتر محمد تقی پور

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

وظایف و اختیارات مدیر گروه:

  1. ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری-عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
  2. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده
  3. تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
  4. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پزوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
  5. ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه
  6. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده
  7. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات و سایر ملزومات موردنیاز گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده
  8. پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راًسا یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به  رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه
  9. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده
  10. بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظردرباره آنان 

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

134

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

taghipourm@yahoo.com