فهرست

شناسنامه گروه

معرفی و شناسنامه گروه فیزیوتراپی 

با توجه به نیاز کشور، دانشگاه علوم پزشکی بابل اقدامات اولیه را در سال 1370 جهت راه اندازی رشته فیزیوتراپی آغاز نمود . مجموع فعالیت های مسئولین محترم دانشگاه و مسئول راه اندازی رشته در طی سالیان متوالی نهایتاً منجر به راه اندازی کارشناسی رشته فیزیوتراپی در سال 1387 و پذیرش تعداد 20 نفر دانشجو گردید. در ابتدا گروه فیزیوتراپی در دانشکده پزشکی بابل مستقر بوده که در سال 1394 با افتتاح دانشکده توانبخشی به آنجا منتقل گردید. نظر به اهمیت رشته های مختلف توانبخشی در امر پیشگیری، بازتوانی و درمان طیف وسیعی از بیماران، با سیاست های حمایتی دانشگاه، امکانات و فضاهای آموزشی، تجهیزات درمانی و پژوهشی و تامین کادر هئیت علمی مورد نیاز، توسعه و گسترش یافت. درسال 1394 درخواست راه اندازی رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از طرف گروه فیزیوتراپی داده شده که با حمایت مسئولین دانشگاهی این امر در سال 1396 و اخذ مجوز لازم از طرف وزارت متبوع محقق گردید. اولین دوره از دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی به تعداد 4 نفر پذیرش شدند که این روند هر سال ادامه یافته است. در حال حاضر گروه فیزیوتراپی از  6 نفر عضو هیئت علمی تشکیل شده است که شامل 4 نفر دانشیار و 2 نفر استادیار می باشد. در راستای تحقق اهداف توسعه ای دانشکده و چشم انداز 5 ساله گروه فیزیوتراپی، بستر سازی مناسب برای راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی دکتری تخصصی در رشته فیزیوتراپی شروع شده است.