فهرست

شرح وظایف اعضای هیئت علمی

کلیات شرح وظایف اعضاء هیات علمی
توسعه نیروی انسانی بدون توجه به اعضای هیات علمی و تبدیل آن ها از عناصر مستقل به عناصر موثر و بدون افزایش کارایی و در عین حال حفظ و ارتقاء انگیزه ، نشاط و نوآوری آن ها امکان پذیر نخواهد بود.
دستیابی به توسعه ای پایدار و مداوم در وحله اول منوط به باورداشتن نیاز به این توسعه در بین اعضای هیات علمی و نیز در بین تصمیم گیران آموزشی و پژوهشی کشور است در توسعه نیروی انسانی در بخش های آموزشی و پژوهشی هماهنگی بین نیازهای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته که بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه ، دانشکده ، موسسه و گروه به دست آمده باشد و نیز وظایف فرد به عنوان عضو هیات علمی از ضرورت ها است. طیف گسترده وظایف عضو هیات علمی در هفت حیطه آموزش ، تحقیق و پژوهش ، توسعه فردی ، فعالیت اجرایی و مدیریتی ، ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت و فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه می باشد که به حضور فعال عضو هیات علمی در موسسه متبوع و اجرای فعالیت های هفت گانه و شرکت در کمیته ها و شوراهای موسسه و یا سایر امور اجرایی که از طرف موسسه به وی محول می شود خدمت قابل قبول اطلاق می گردد. این حیطه ها عبارتند از :
آموزش :
شامل تدریس دروس نظری ، عملی ، کارگاهی ، آزمایشگاهی و آموزش بالینی خواهد بود. قبول مسئولیت استاد راهنما یا مشاور دانشجویان ، سرپرستی پایان نامه ها ، تدریس و یا شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه، تدوین و طراحی برنامه های درسی ، بازنگری برنامه های آموزشی و دروس ، طرح روش های انتخابی و برگزاری امتحانات ، شرکت در برنامه های آموزشی ، تولید نرم افزارها و لوح های فشرده چند رسانه ای نیز از جمله فعالیت های آموزشی یک عضو هیات علمی خواهد بود.
تحقیق و پژوهش :
فعالیت های تحقیقاتی شامل: بررسی اولویت های پژوهشی ، اجرای طرح های پژوهشی ، راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی ، ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی ، چاپ و انتشارات مقالات ، کتب علمی و ترجمه کتب ، اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت های نوین در حیطه های مختلف می باشند . در این ارتباط همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و صنایع داخلی و خارجی و ارائه طرح های مشترک و اخذ گرانت و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه باید مد نظر گرفته شود. داوری مقالات ، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب علمی از مقولات دیگر فعالیت های پژوهشی است .
توسعه فردی :
تلاش بمنظور افزایش توانایی های فردی ( دانش و مهارت ها) یک عضو هیات علمی که عهده دار مسئولیت های
مدرس ، پژوهشگر ، درمانگر و حافظ سلامت جامعه خواهد بود ، می باشد. اعضای هیات علمی می باید بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی سالیانه خود سعی در برنامه ریزی به منظور رفع کاستی های احتمالی و از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و نیز به روز نمودن آگاهی های عمومی و تخصصی خود بنمایند. در این ارتباط گذراندن دوره های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی ، شرکت در همایش ها و کارگاههای مختلف و آموزش از راه دور باید در نظر گرفته شود. عضو هیات علمی موظف است در سنوات مشخص شده رتبه علمی بالاتر را کسب نماید و علاوه بر ارتقاء دانش فردی ، مهارت های لازم را جهت انتقال دانش خود به فراگیران را کسب نماید.
فعالیت های اجرایی و مدیریتی :
با توجه به ساختار دانشگاه ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، پذیرش مسئولیت های اجرایی و مدیریتی یکی از وظایف مهم اعضای هیات علمی که توانایی این امر را دارند می باشد. در این ارتباط قبول مسئولیت های مختلف در بخش ، گروه ، دانشکده ، بیمارستان و دانشگاه ، عضویت در شوراها و کمیته های مختلف، قبول مسئولیت در حوزه های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن ، مشارکت دربرنامه ریزی و مدیریت استراتژیک از اهم این وظایف می باشد. با توجه به آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی ، داوری مقالات، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب علمی از مقولات دیگر فعالیت های اجرایی استت
ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت :
در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی برخی از اعضای هیات علمی وظیفه مستقیم ارائه خدمات درمانی را برعهده دارند ولی به طور کلی اعضاء هیات علمی این دانشگاه ها به نحوی در ارتقاء سلامت جامعه نقش دارند. در ارتباط با ارائه خدمات درمانی، انجام برنامه های فیزیوتراپی بیماران در بخش سرپایی و بستری، انجام مشاوره های پزشکی و شرکت در برنامه های سمینار و راند از اهم این فعالیت هامی باشند.
فعالیت های تخصصی در خارح از دانشگاه :
ارائه خدمات غیر مستقیم در ارتباط با تخصص و شغل فرد با انتظاری که از او می رود در این حیطه قرار می گیرد. این خدمات می تواند به موسسه آموزشی و یا جامعه ارائه گردد . از این فعالیت ها می توان مشارکت در انجمن ها و گروه های حرفه ای ، ارائه خدمات مشاوره ای علمی و تخصصی به جامعه ، شرکت در گردهمایی ها و مواردی از این قبیل نام برد .

فعالیت های فرهنگی

هر عضو هیئت علمی بایستی با توجه به پشتوانه اعتقادی فرهنگی و علمی خود در ارتقا و تحکیم مبانی دینی و خودباوری ملی و اعتماد به نفس کارکنان ،همکاران ،دانشجویان و انتقال تجارب علمی و هدایت آنها ،جهت رفع مشکلات د حد امکان فعالیت نمایند و نوع فعالیتهای این حیطه و نحوه امتیاز بندی بر اساس آیین نامه ارتقا محاسبه می شود