فهرست

علایق تحقیقاتی دکتر تقی پور

کار برد Force plate  در تعیین پاتو بیومکانیک اختلالات عضلانی اسکلتی

کاربرد Taping  در درمان اختلالات موسکلواسکلتال و نروماسکولار

تشخیص و درمان فیزیوتراپی Low Back Pain & Pelvic pain

مانوال تراپی در آسیب های موسکلواسکلتال و نروماسکولار از جمله نروموبیلیزاسیون، موبیلیزاسیون، تکنیک های مولیگان و...

کاربرد سونوگرافی و الکترومیوگرافی در تشخیص و ارزیابی درمان های فیزیوتراپی

تشخیص-درمان و فیزیوتراپی آسیب های ورزشی