فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر طالبی

عضو هیئت علمی گروه 

دکتر قدمعلی طالبی

دکتر قدمعلی طالبی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی ( دانشیار دانشگاه )

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194645
تلفن داخلی 103
فکس 01132194945
پست الکترونیکی gh.talebi@mubabol.ac.ir