فهرست

علایق تحقیقاتی دکتر طالبی

1-بررسی تاثیر مدالیته های فیزیوتراپی در توانبخشی ضایعات اسکلتی ، عضلانی،عصبی

2-بررسی تاثیر روشهای مختلف تمرین درمانی بریافته های بالینی ،بیومکانیکی و پاراکلینیک مبتلایان به ضایعات اسکلتی ،عضلانی و عصبی

3-بررسی نقش عوامل ارگونومیکی در ایجادسندرم های درد اسکلتی ،عضلانی و عصبی