فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس دکترجوانشیر

عضو هیئت علمی گروه

دکتر خدابخش جوانشیر 

دکترای تخصصی فیزیوتراپی ( دانشیار دانشگاه )

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194941
تلفن داخلی 102
فکس 01132194945
پست الکترونیکی kjavanshir@yahoo.com