فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر عباس زاده

عضو هیئت علمی گروه

دکتر مریم عباس زاده 

دکترای تخصصی فیزیوتراپی ( استادیار دانشگاه )

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194961
تلفن داخلی 129
فکس 01132194945
پست الکترونیکی abbaszadeh_m@razi.tums.ir