فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر ضیاء تبار

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی

 

دکتر زهره ضیاء تبار

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

107

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

ziatabar_85@yahoo.com