بارگزاری
فهرست

گروه گفتاردرمانی 4 عضو هیئت علمی دارد .


دکتر زهره ضیاء تبار

دکتر زهره ضیاء تبار عضو هیئت علمی (استادیار)

مهدی دهقان (مدیر گروه)

مهدی دهقان (مدیر گروه) عضو هیئت علمی (مربی)

سید حوریا حسینی

سید حوریا حسینی عضو هیئت علمی (مربی)

مریم علیزاده

مریم علیزاده عضو هیئت علمی (مربی)

شیما مطلوبی

شیما مطلوبی عضو هیئت علمی (مربی)