فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس- فائزه کوهستانی

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی

 

فائزه کوهستانی

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

112

فکس

01132194945

پست الکترونیکی