فهرست

بخش شنوایی شناسی امیرکلا

خانم دکتر فرشته باقری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

مسئول فنی کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان کودکان امیرکلا

مرکز شنوایی شناسی بیمارستان کودکان امیرکلا

مسئول فنی: خانم دکتر فرشته باقری. استادیار شنوایی شناسی.

یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است که در فضایی حدود 80 مترمربع در زمینه ارائه خدمات شنوایی شناسی به بیماران بستری و سرپایی، صبح ها پذیرای بیماران محترم می باشد. از آنجاییکه مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا مرکز تخصصی و فوق تخصصی بیماریهای نوزادان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد، اکثر بیماران مراجعه کننده به مرکز شنوایی شناسی این بیمارستان شامل نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه، نوزادان و کودکان با سابقه تشنج، جراحی و هر گونه اختلالات سیستم اعصاب مرکزی می باشند. همچنین کودکان با اختلالات گفتاری و یادگیری از جمله اوتیسم و نقص توجه از مراجعه کنندگان به این مرکز می باشد. این مرکز دارای 3 اتاق فعال مجهز به OAE، ABR، ادیومتری، تمپانومتری و اتاق تست اطفال شامل آزمون های VRA و CPA می باشد.