فهرست

بخش شنوایی شناسی شهید بهشتی

آقای محسن منادی

مربی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مسئول فنی کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان شهید بهشتی بابل

 

مرکز شنوایی شناسی بیمارستان شهید بهشتی

مسئول فنی: آقای محسن منادی. مربی شنوایی شناسی

یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است که در فضایی حدود 80 مترمربع در زمینه ارائه خدمات شنوایی شناسی به بیماران بستری و سرپایی، صبح ها پذیرای بیماران محترم می باشد. اکثر بیماران مراجعه کننده به مرکز شنوایی شناسی این بیمارستان شامل بزرگسالان می باشند. این مرکز دارای 2 اتاق فعال مجهز به ادیومتری، تمپانومتری می باشد.