فهرست

بخش شنوایی شناسی روحانی

خانم دکتر محبوبه شیخ زاده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

مسئول فنی کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان آیت الله روحانی

 

مرکز شنوایی شناسی بیمارستان آیت اله روحانی

مسئول فنی: خانم دکتر محبوبه شیخ زاده. استادیار شنوایی شناسی

یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است که در فضایی حدود 100 مترمربع در زمینه ارائه خدمات شنوایی شناسی به بیماران بستری و سرپایی، صبح ها پذیرای بیماران محترم می باشد. اکثر بیماران مراجعه کننده به مرکز شنوایی شناسی این بیمارستان شامل نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه، و بزرگسالان با اختلالات شنوایی می باشد. این مرکز دارای 7 اتاق فعال مجهز به OAE، ABR، ادیومتری، تمپانومتری ، VNG، اتاق مخصوص قالب گیری و تنظیمات سمعک می باشد.