فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-سیما تاجیک

عضو هیئت علمی گروه شنوایی

 

 سیما تاجیک

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

111

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

sima.tajik@yahoo.com