بارگزاری
فهرست

گروه شنوایی شناسی 4 عضو هیئت علمی دارد .


محسن منادی (مدیر گروه)

محسن منادی (مدیر گروه) عضو هیئت علمی (مربی)

دکتر محبوبه شیخ زاده

دکتر محبوبه شیخ زاده عضو هیئت علمی (استادیار)

فرشته صادقی

فرشته صادقی عضو هیئت علمی (مربی)

سیما تاجیک

سیما تاجیک عضو هیئت علمی (مربی)

نرگس نادری

نرگس نادری عضو هیئت علمی (مربی)