فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر فرشته باقری

عضو هیئت علمی گروه شنوایی

دکتر فرشته باقری

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

112

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

Bagheri.audio@gmail.com Email: