فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر شیخ زاده

عضو هیئت علمی گروه شنوایی

 

 دکتر محبوبه شیخ زاده

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

109

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

.sheikhzadeh2@yahoo.com Email: