فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر شیخ زاده

عضو هیئت علمی گروه شنوایی

 

دکتر محبوبه شیخ زاده

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

--

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

rmosavi_pt@yahoo.com