فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس- محسن منادی

عضو هیئت علمی گروه شنوایی

 محسن منادی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

108

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

monadi.mohsen@yahoo.com