فهرست

کسب ۵ رتبه تک رقمی کنکور ارشد توسط دانشجویان دانشکده توانبخشی و پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر خدابخش جوانشیر «رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل»: ۵ رتبه تک رقمی کنکور ارشد توسط دانشجویان دانشکده توانبخشی و پردیس خودگردان کسب شد.