فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس- خانم شریعت

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی

 

خانم شریعت

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

105

فکس

01132194945

پست الکترونیکی