فهرست

شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 96

موضوع: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 96 وزارت متبوع و تغییراتی در نحوه پذیرش متقاضیان استفاده از آئین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان رتبه برتر در مقاطع بالاتر»

 رئیس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع در خصوص زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 96 رشته های گروه پزشکی از تاریخ 95/12/1 لغایت 95/12/15 از طریق پایگاه http: //sangeshp.ir  و تغییراتی در نحوه پذیرش متقاضیان استفاده از  آئین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان رتبه برتر در مقاطع بالاتر» استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون ، اعلان نموده است نکات واجد شرایط متقاضیان در آزمون درتصویر نامه ذیل آمده است :