بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر یحیی جوادیان

دکتر یحیی جوادیان

عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:             2   رشته تحصیلی: فیزیوتراپی                                                    نام استاد : دکتر یحیی جوادیان       

هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با اصول ارزشیابی و اندازه گیری قدرت عضلانی - 1                             شماره جلسه :     1                  مدت زمان جلسه:   2 ساعت                                                                            

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

اهمیت ارزیابی قدرت عضلانی را بنویسد

اعتبار و کاربرد ارزیابی و ارزشیابی عضلانی را بنویسد

 سیستمهای درجه بندی

عضلانی را نام ببرد

درجات مختلف قدرت عضلانی را تعریف کند

Break test  را تعریف کند

 

 

 

 

پرسش ازدانشجویان در مورد قدرت عضلات

زمان

10

قدرت عضلانی

اعتبار وکاربرد ارزیابی و ارزشیابی عضلانی

سیستمهای درجه بندی عضلانی

درجات مختلف قدرت عضلانی

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Break test

 

15

 

 

85

 

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

                     

 

 

منبع اصلی: مرجع اعلام شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

 

عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:             2                رشته تحصیلی:                     فیزیوتراپی    نام استاد : دکتر یحیی جوادیان

            هدف كلي درس :  :  آشنایی دانشجویان با اصول ارزشیابی و اندازه گیری قدرت عضلانی-2             شماره جلسه :     2          مدت زمان جلسه:   2 ساعت                              

                                                                              

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

- عوامل عضلانی که باعث اختلال در حرکت می شوند را نام ببرد

- ضعف و کوتاهی و سفت شدگی در عضلات را تعریف کند

- محدودیتهای ارزیابی در Muscle testing  را نام ببرد

-

 

 

پرسش ازدانشجویان در مورد عوامل اختلال در قدرت

زمان

10

عوامل اختلال در حرکت

Weekness

Shortness

Stiffness

عوامل محدود کننده  ارزیابی

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:  مرجع اعلام شده در سر فصل دروس  شورای عالی برنامه ریزی

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

 

 

 

 

 

عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:             2   رشته تحصیلی:     فیزیوتراپی                                                     نام استاد : دکتر یحیی جوادیان         

هدف كلي درس : آشنایی دانشجویان با ارزیابی  Scapular abduction and upward rotation                 شماره جلسه :     3          مدت زمان جلسه:   2 ساعت                              

                                                                             

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

 عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular abduction and upward rotation  را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی قدرت

عضله سراتوس انتریور

زمان

10

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular abduction and upward rotation

 - عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

 

 

 

عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:     2                   رشته تحصیلی:           فیزیوتراپی                                 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان       

هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی  Scapular Elevation + scapular adduction    شماره جلسه :       4                  مدت زمان جلسه:   2 ساعت                              

                                                                             

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

-  عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular Elevation را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت scapular adduction

 را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Scaption  را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی Scapular Elevation,

Adduction Scaption

زمان

10

عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular Elevation

عضلات اصلی و کمکی حرکت scapular adduction

عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Scaption

 - عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

 

 

عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:            2    رشته تحصیلی:                     فیزیوتراپی                                           نام استاد : دکتر یحیی جوادیان         

هدف كلي درس : آشنایی دانشجویان با ارزیابی                              Scapular depression and adduction شماره جلسه :5                    مدت زمان جلسه:   2 ساعت        

                                                           +Scapular adduction & downward rotation                            

                                                                          

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular depression and adduction را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular adduction & downward rotation

 را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی Scapular depression and adduction,

Scapular adduction & downward rotation

 

زمان

10

عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular depression and adduction

عضلات اصلی و کمکی حرکت Scapular adduction & downward rotation

 - عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

                   عنوان درس :   Muscle test                     تعداد واحد:            2    رشته تحصیلی:     فیزیوتراپی                                    نام استاد : دکتر یحیی جوادیان

            هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی حرکات        Extension   +  Shoulder flexion            شماره جلسه :     6          مدت زمان جلسه:   2 ساعت                              

                                                                              

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder flexion

 را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Extension

 را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی Shoulder flexion and Extension

زمان

10

عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder flexion

عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Extension

 - عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

 

 

عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:    2             رشته تحصیلی:     فیزیوتراپی                             نام استاد : دکتر یحیی جوادیان   

هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی حرکاتhorizontal abduction Shoulder             شماره جلسه :  7          مدت زمان جلسه:   2 ساعت

 Shoulder Abduction                + Shoulder horizontal adduction

                                                                                                                                                                                                         

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند:

1- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Abduction

 را نام ببرد

 عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder horizontal abduction را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder horizontal adduction را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی مختلف شانه  

زمان

10

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Scaption

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder Abduction

- عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder horizontal abduction

- عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder horizontal adduction

 - عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

منبع اصلی:                منابع و سایتهای کمک کننده:

 

عنوان درس :     Muscle test                   تعداد واحد:   2    رشته تحصیلی:     فیزیوتراپی                                                  نام استاد : دکتر یحیی جوادیان   

هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی حرکات    internal rotation+  external rotation  depression + Shoulder   شماره جلسه : 8        مدت زمان جلسه:   2 ساعت                                                                             

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder depression

 را نام ببرد

 عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder external rotation

 را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder internal rotation

 را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی مختلف شانه  

زمان

10

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder depression

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Shoulder external rotation

- عضلات اصلی و کمکی حرکت

Shoulder internal rotation

 - عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

عنوان درس :     Muscle test     تعداد واحد:      2           رشته تحصیلی:                     فیزیوتراپی                                                 نام استاد : دکتر یحیی جوادیان

هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی حرکات  pronation +  Forearm supination  + extension Elbow flexion + شماره جلسه : 9          مدت زمان جلسه: 2 ساعت                                                                            

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Elbow flexion  را نام ببرد

 عضلات اصلی و کمکی حرکت

Elbow extension را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Forearm supination  را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Forearm pronation  را نام ببرد

عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی مختلف آرنج  

زمان

10

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Elbow flexion 

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Elbow extension

- عضلات اصلی و کمکی حرکت

Forearm supination

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Forearm pronation 

 عوامل ثبات دهنده و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

 

منبع اصلی:

 

منابع و سایتهای کمک کننده:

 

 

                عنوان درس :     Muscle test                     تعداد واحد:             2                رشته تحصیلی:                     فیزیوتراپی            نام استاد : دکتر یحیی جوادیان

            هدف كلي درس :  آشنایی دانشجویان با ارزیابی قدرت عضلات مچ و انگشتان دست   شماره جلسه :10                                  مدت زمان جلسه:   2 ساعت                                                                             

اهداف ويژه در پایان کلاس

رفتار ورودی

(آمادگی لازم دانشجو

 قبل از شروع کلاس ـ ارزشیابی آغازین)

خلاصه محتواي درس

زمان

 (دقیقه)

روش تدريس

وسايل  كمك آموزشي

ارزشيابي در حين تدريس

فعاليتهاي فراگيران

ارزشيابي تكميلي

دانشجو باید بتواند

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Wrist flexion   را نام ببرد

 عضلات اصلی و کمکی حرکت

Wrist extension  را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger MP Flexion را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger PIP & DIP Flexion  را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger MP Extension  را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger abduction  را نام ببرد

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger adduction را نام ببرد

عوامل ثبات و محدود کننده حرکت را نام ببرد

نحوه ارزیابی قدرت عضله اصلی را بنویسد

اختلال حرکت در اثر ضعف و کوتاهی عضلات را بنویسد 

پرسش ازدانشجویان در مورد ارزیابی مختلف شانه  

زمان

10

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Wrist flexion 

- عضلات اصلی و کمکی حرکت Wrist extension

- عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger MP Flexion عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger PIP&DIP Flexion

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger MP Extension  عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger abduction 

عضلات اصلی و کمکی حرکت

Finger adduction

 عوامل ثبات و محدود کننده حرکت

-نحوه ارزیابی قدرت عضله

- جانشین سازی در حرکت

- اختلال در حرکت در اثر ضعف و کوتاهی در عضلات

 

90

 

 

سخنرانی

و نمایش فیلم

فیلم +    ppt

پرسش از دانشجویان

زمان

10

بحث در مورد فیلم نمایش داده شده

پرسش و پاسخ

10

                     

 

منبع اصلی:                                                          منابع و سایتهای کمک کننده:

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 3-01132194641
تلفن داخلی 133
فکس 01132194945
پست الکترونیکی javad835@yahoo.com