بارگزاری
فهرست

گروه شنوایی شناسی 4 عضو هیئت علمی دارد .


دکتر فرشته باقری

دکتر فرشته باقری عضو هیئت علمی (استادیار)

محسن منادی

محسن منادی مدیر گروه (عضو هیئت علمی / مربی)

دکتر محبوبه شیخ زاده

دکتر محبوبه شیخ زاده عضو هیئت علمی (استادیار)

سیما تاجیک

سیما تاجیک عضو هیئت علمی (مربی)