بارگزاری
فهرست

گروه گفتاردرمانی 4 عضو هیئت علمی دارد .


دکتر زهره ضیاء تبار

دکتر زهره ضیاء تبار عضو هیئت علمی (استادیار)

مهدی دهقان

مهدی دهقان مدیر گروه (عضو هیئت علمی / مربی)

مائده شریعت

مائده شریعت (مربی)

فائزه کوهستانی

فائزه کوهستانی (مربی)

دکتر اکرم احمدی

دکتر اکرم احمدی عضو هیئت علمی (استادیار)