فهرست

علایق تحقیقاتی دکتر جوادیان

تشخیص و درمان فیزیوتراپی Low Back Pain & Pelvic pain

کار برد مدالیته های الکتروتراپی از جمله لیزر پرتوان و شاک ویو در آسیب های موسکلواسکلتال و نروماسکولار

کاربرد الکترومیوگرافی در تشخیص و ارزیابی درمان های فیزیوتراپی

سالمندی و نقش فیزیوتراپی در بهبود عملکرد سیستم موسکلواسکلتال و نروماسکولار سالمندان