فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر احمدی

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی

دکتر اکرم احمدی

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

105

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

slp347@gmail.com