بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر قدمعلی طالبی

دکتر قدمعلی طالبی

شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده توانبخشی

1- نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی

2- همکاری و تعامل موثر با معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت پیاده سازی برنامه ها و سیاست های کلان دانشگاه و ارائه بازخورد لازم به دانشگاه

3- ارائه گزارشات لازم به ریاست دانشکده در خصوص سطح فعالیت کمّی و کیفی گروه های آموزشی، فعالیت اعضای هیات علمی، نیازمندی های آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارائه راهکاری های موثر جهت توسعه کمّی و کیفی امور آموزشی و پژوهشی دانشکده

4- تدوین برنامه راهبردی دانشکده و پیگیری موثر جهت اجرائی و عملیاتی شدن آن

5- تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده جهت طرح و بررسی مسائل و موارد مختلف مرتبط با حوزه های دانشجویان، موضوعات مربوط به اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی دانشکده، سیاست گذاری جهت رشد و بالندگی آموزشی و پژوهشی دانشکده (در حد تفویض اختیار به دانشکده)

6- نظارت بر حضور اعضای هیات علمی، تشکیل جلسات درسی، پایش مستمر فعالیت های اعضای هیات علمی، برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات

7- ایجاد شرایط و تمهیدات لازم جهت رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی گروه های آموزشی دانشکده

8- نظارت بر امور کتابخانه دانشکده

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194645
تلفن داخلی 431
فکس 01132194945
پست الکترونیکی gh.talebi@mubabol.ac.ir