بارگزاری
فهرست

گروه فیزیوتراپی دانشکده 6 عضو هیئت علمی دارد . برای مشاهده ی طرح درس اساتید بر روی عکس کلیک کنید.


دکتر یحیی جوادیان

دکتر یحیی جوادیان مدیرگروه فیزیوتراپی (عضو هیئت علمی)

دکتر خدا بخش جوانشیر

دکتر خدا بخش جوانشیر عضو هیئت علمی (دانشیار)

دکتر قدمعلی طالبی

دکتر قدمعلی طالبی عضو هیئت علمی (دانشیار)

دکتر محمد تقی پور

دکتر محمد تقی پور عضو هیئت علمی (دانشیار)

دکتر رقیه موسوی

دکتر رقیه موسوی عضو هیئت علمی (استادیار)

دکتر مریم عباس زاده

دکتر مریم عباس زاده عضو هیئت علمی (دانشیار)