بارگزاری
فهرست

گروه فیزیوتراپی دانشکده 7 عضو هیئت علمی دارد . برای مشاهده ی طرح درس اساتید بر روی عکس آنها کلیک کنید.


دکتر یحیی جوادیان

دکتر یحیی جوادیان مدیرگروه فیزیوتراپی (عضو هیئت علمی)

دکتر خدا بخش جوانشیر

دکتر خدا بخش جوانشیر عضو هیئت علمی (دانشیار)