فهرست

ماه رمضان ماه عبادت و بندگی

ماه رمضان ، جلا دادن به قلب و روح است ، فرصتی هست که خداوند تبارک و تعالی در اختیار همه مسلمانان جهان قرار داده تا از این فرصت استثنایی بهره مند شویم .

روابط عمومی دانشکده توانبخشی بابل