فهرست

کمیته ترفیع سالیانه اعضاء هیئت علمی

جلسه ترفیع سالیانه اعضاء هیئت علمی با حضور ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر ربیعی برگزار شد و تعدادی از اعضاء هیئت علمی دانشکده توانبخشی ترفیع یافتند .