فهرست

بازدید هیأت بورد فیزیوتراپی جهت ارزشیابی و راه اندازی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

بازدید هیأت بورد فیزیوتراپی

در تاریخ 95/11/27 بازدید از طرف هیأت بورد فیزیوتراپی جهت ارزشیابی و راه اندازی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در دانشکده توانبخشی انجام شد .در این بازدید از کلیه قسمت های مختلف دانشکده و به خصوص آزمایشگاه بیومکانیک ، کلاسهای تئوری و عملی و کتابخانه و گروه فیزیوتراپی به عمل آورده و در نهایت جهت بررسی از وضعیت و عملکرد کلیه عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی جلسه ای برگزار گردید .