فهرست

بازدید هیئت ممتحنه رشته گفتاردرمانی

در تاریخ 95/12/4 روز چهارشنبه از طرف نمایندگان وزارتخانه ، سرکار خانم دکتر یادگاری و سرکار خانم دکتر سلیمانی از امکانات دانشکده توانبخشی و کلینیک های آموزشی درمانی تابعه بازدید نمودند .