فهرست

تسلیت به مناسبت درگذشت محمد آقاجانی دانشجوی فیزیوتراپی بین الملل

درگذشت  مرحوم محمد آقاجانی دانشجوی فیزیوتراپی ورودی ۹۲ پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل  را به کلیه اساتید ، کارکنان ودانشجویان فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی ،  تسیلیت عرض می نماییم .

روابط عمومی دانشکده توانبخشی