فهرست

بازدید سرپرست دانشگاه از دانشکده توانبخشی

بازدید سرپرست محترم دانشگاه از دانشکده توانبخشی به همراه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر جهانیان و رئیس دفتر دانشگاه جناب آقای دکتر دینی وجلسه با حضور رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و کلیه اعضاء محترم هیئت علمی و کارکنان دانشکده انجام شد .