فهرست

دعوت به همکاری یک نفر طرح هیأت علمی در رشته شنوایی شناسی (p.h.d یا کارشناسی ارشد)

دانشکده توانبخشی بابل یک نفر را به عنوان طرح هیأت علمی در رشته شنوایی شناسی (p.h.d یا کارشناسی ارشد)،دعوت به همکاری می نماید از افرادی که مایل به همکاری به عنوان گذراندن تعهدات قانونی خود می باشند درخواست خود را به همراه رزومه به صورت مکتوب به معاون آموزشی و پژوهشی و یامدیر گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تحویل نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل ، تماس حاصل فرمایند .

شماره تماس : 32194645-011   -  ( 3- 32194961-011  )

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده توانبخشی